Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Isikuandmed

Räpina Ühisgümnaasium on registreeritud Andmekaitse Inspektsioonis (isikuandmete kaitse seaduse §27 alusel) delikaatsete isikuandmete töötlejana.

Isikuandmete kaitse eest vastutav isik on õppejuht Maie Oper.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Räpina Ühisgümnaasiumi dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtted avaldatakse umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011 ning Andmekaitse Inspektsiooni http://www.aki.ee/ juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

Räpina Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimused