Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Töötasu põhimõtted

Kinnitatud 07.12.2020
direktori käskkirjaga nr 1.1-2/2020/19-1

Räpina Ühisgümnaasiumi töötasu põhimõtted

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev juhend reguleerib Räpina Ühisgümnaasiumi  (edaspidi kooli) töötajate töö

tasustamise põhimõtteid ja korda.

1.2. Töötaja töötasu kokkuleppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest,

muudest asjakohastest õigusaktidest, kooli pidaja ja kooli direktori kehtestatud nõuetest

ning käesolevast juhendist.

1.3. Töötajate töötasu kokkuleppimisel arvestatakse koolile tööjõukuludeks eraldatud

vahendite suurusega.

1.4. Töötaja töötasumäär vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas septembrikuu jooksul.

 

2. TÖÖTASU

2.1. Töötasu on töötaja ja kooli direktori vahel töölepingus kokkulepitud töötasu määr, mis

hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist ja ajakulu.

2.2. Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil

töötaja täitis tööülesandeid.

2.3. Vabariigi Valitsuse 22.08.2013 määruses nr 125 „Haridustöötajate tööaeg” nimetatud

ametikohtadel lepitakse töötasu kokku, arvestades täistööaega 35 tundi nädalas, teistel

töötajatel 40 tundi nädalas.

2.4. Täistööajaga õpetajate töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud

õpetajate töötasu alammäärast. Teiste täistööajaga töötajate töötasu ei või olla madalam

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast.

 

3. TÄIENDAVAD TASUD

3.1. Täiendavat tasu tööülesande täitmise eest makstakse töötajale tööülesande täitmise

eest, mis tingib ajutiselt ette nähtud töö intensiivsuse olulise suurenemise. Täiendavate

tööülesannete täitmises ja tasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö

teostamise algust. Täiendava tasu ülesannete eest määrab kooli direktor kokkuleppel

töötajaga ühekordse või tähtaegse täiendava tasuna.

3.2. Töötajale makstakse ületunnitöö ja riigipühal töötamise eest täiendavat tasu või

hüvitatakse see vaba ajaga töölepingu seaduses sätestatud korras.

3.3. Puuduva töötaja ülesannete täitmise eest üldtööaja sees täiendavat tasu üldjuhul ei

maksta. Kui puuduva töötaja asendamine tingib töötaja poolt ületundide tegemise,

hüvitatakse töötajale punkti 3.2 alusel ületunnitöö.

3.4. Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste jõupingutuste ja

saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes kooli

eelarvelistest võimalustest ning arvestades töötaja otsese juhi ettepanekuid. Preemia

suuruse otsustab kooli direktor igal korral eraldi.

3.5. Täiendava tasu või preemia maksmise määrab kooli direktor oma käskkirjaga.

 

4. PUHKUSETASU

4.1. Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse (nr 9) kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

4.2. Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne

puhkuse algust või töötaja soovi korral puhkusele järgneval palgapäeval.

 

5. TASUDE MAKSMINE

5.1. Töötasu makstakse kord kalendrikuus töölepingus määratud ajal töötaja määratud

pangakontole. Pangakontonumbri muutmisest tuleb töötajal kirjalikult teavitada kooli

sekretär.

5.2. Täiendav tasu või preemia makstakse vastavalt direktori käskkirjale.

5.3. Räpina Valla raamatupidaja  väljastab töötajale teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu, teiste

tasude ja neist vastavalt kehtivale seadusandlusele tehtud kinnipidamiste kohta.

Töötajal on õigus saada eelnimetatud tasude ja maksude kohta selgitusi kooli direktorilt

või raamatupidajalt.

 

6. TASUSTAMINE VÄLISVAHENDITEST RAHASTATAVATEST PROJEKTIDEST

6.1. Juhul, kui töötajale makstakse töötasu projektivahenditest, vähendatakse kokkuleppel

töötajaga proportsionaalselt kooli omavahenditest makstavat töötaja töötasu,

vähendades vastavalt tema projektiga mitteseotud tööülesannete mahtu või muutes

nende sisu.

6.2. Juhul, kui projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole töötaja ametijuhendis või

töölepingus fikseeritud, käsitletakse projekti täitmisega seotud ülesannet kui täiendavat

tööülesannet, mille eest on ette nähtud lisatasu lähtuvalt käesolevas juhendis

sätestatust.