Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Distantsõpe

Kinnitatud 07.12.2020
direktori  käskkirjaga nr 1.1-2/2020/17-1

Distantsõppe rakendamise kord

1. Koroonaviiruse tõkestamiseks järgitakse kõiki Terviseameti poolt ette nähtud reegleid.
2. Distantsõppele ülemineku otsus kooskõlastatakse eelnevalt Terviseametiga ja koostöös kooli pidajaga tagatakse andmekaitset reguleerivate õigusaktide nõuete täitmine.
3. Distantsõpet rakendatakse vajadusel mitte kauem kui 10 päeva. Vajadusel jätkatakse distantsõpet.
4. I ja II kooliastme ning HEV-õpilased viiakse distantsõppele  ainult äärmise vajaduse korral (õpilase või õpetaja haigestumine, eneseisolatsioon).
5. Üksikute viirusjuhtumite ilmnemisel läheb kool üle osalisele distantsõppele.
6. Õpilase võib haigeks tunnistada üksnes kooliõde, perearst või õpilase seaduslik esindaja.
7. Distantsõppele üleminekust teavitab kool kõiki osapooli ette vähemalt 3 õppepäeva, välja arvatud  Terviseameti nõude korral.
8. Kogu kooli distantsõppe korral algavad tunnid kell 9.00. Tunniplaan nihkub ühe tunni võrra.

Tundide ajad
1. 9.00-9.45
2. 9.55-10.40
3. 10.50-11.35
Lõuna
4. 12.00-12.45
5. 12.55-13.40
6. 13.50—14.35
7. 14.45-15.30

9. Distantsõppe rakendamisel tagatakse kõikidele õpilastele arenguks sobiv õppekeskkond (st arvutite olemasolu).
10. Tundide läbiviimiseks kasutatakse peamiste keskkondadena Zoom, JitsiMeet ja GoogleMeet.
11. Õpilased osalevad videotunnis oma nime all ja lülitavad sisse videokaamera. Muudel juhtudel loetakse õpilane puudujaks.
12. Õppetundides osalemine on kohustuslik.
13. Õpilased esitavad kodutööd oma nime alt. Kõikidele Räpina Ühisgümnaasiumi õpilastele on loodud kooli meiliaadress. Eesnimi.Perekonnanimi@rapina.ee .
14. Õppetunnis tehtavad tööd laeb õpilane õpetaja nõudmisel üles Stuudiumi Tera kausta koheselt pärast tunni lõppemist.
15. Järgmise päeva ülesanded ja veebitunni läbiviimise aja sisestab õpetaja Stuudiumisse hiljemalt eelmise päeva kella 16-ks.
16. Õpilastele on tagatud  juhendatud õpe ja võimalus individuaalseks  suhtluspõhiseks juhendamiseks ning tagasisideks.
17. Kool tagab kontakti õpilastega ja pöörab suhtlemisele suuremat tähelepanu. Klassijuhatajatunde korraldatakse vähemalt üks kord nädalas.
18. Vajadusel on tagatud tugiteenuste kättesaadavus.