Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

1. klass

Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

(1) 1. klassi võetakse õpilasi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

(2) Lapsevanema taotlusel võimaldatakse koolikohustuslikust east nooremale lapsele õppimisvõimalus, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

NB! Vallavalitsusse pöörduda ainult siis, kui lapsevanem soovib oma last panna kooli enne koolikohustuslikuks saamist.

(3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem nõustamiskomisjonile.

(4) RÜG 1. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku vormikohase avalduse 25. maiks
kooli kantseleisse Räpina Kooli 5, millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga
kinnitatud taotluse esitamise korral;
4) profülaktiliste kaitsesüstimiste kaardi, sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
5) kaks sisseastuja fotot 3×4 cm;
6) lapse koolivalmiduskaart

(5) Vastuvõtmisest teavitatakse vanemat ning vastuvõetud õpilaste nimekiri avaldatakse RÜG veebilehel (yg.rapina.ee).

Avaldus 1. klassi astumiseks

Lisalugemist:
Õpilaste vastuvõtmise kord
Vajalikud õppevahendid

Kasulikud lingid:
Perekond Rohenäpu matemaatika
Kas oled kooliks valmis
Kooliks valmis – mängud
Näpunäited vanemale
Vali lapsele ohutu koolitee
Kuidas aidata lapsel algava õppeaastaga kohaneda?