Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Päevakava

Kehtestatud Räpina ÜG
direktori 05.11.2010
käskkirjaga nr 1.1-2/24

I ÜLDSÄTTED
1. Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõigete 6 ja 7, § 38 lõike 2 ning sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”
paragrahvide 6, 8, 10, 11 ja 12 alusel.
2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.
3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja –meetodeid.
4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan.
5. Ühe õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja
kolmapäeval.

II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

1. Koolimaja on avatud tööpäevadel 7.00–19.00, A-korpuse uks on avatud 7.00–17.00.
2. Garderoob avatakse 7.00. Õppeperioodil on riietehoius valve 7.00–16.00.
3. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.00 vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaanile. Tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel.

Kehtestatud Räpina ÜG direktori 05.11.2010 käskkirjaga nr 1.1-2/249

4. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:
1. 8.00–8.45
2. 8.55–9.40
3. 9.50–10.35 Põhikool / Gümnaasium
3. 10.00–10.45 Algkool
4. 10.55–11.40
5. 12.00–12.45
6. 12.55–13.40
7. 13.45–14.30
8. 14.35–15.20

5. Söögivahetunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

I söögivahetund 9.40–10.00 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.t, 3. kl, 3.v, 4.a, 4.b, 5.c, 5.v, 7.v, 7.c, 8.v, 9.c klassid
II söögivahetund 10.35–10.55 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b,  8.a, 8.b klassid
III söögivahetund 11.40–12.00  9., 10., 11., 12. klassid

6. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde õppejuhi poolt koostatud
konsultatsioonide ajagraafiku järgi. Konsultatsioonide ajagraafik avalikustatakse kooli
kodulehel.

7. Väljaspool õppetunde:
7.1. töötavad huviala- ja aineringid;
7.2. toimuvad konsultatsioonid;
7.3. töötab pikapäevarühm;
7.4. toimuvad õppenõukogu koosolekud;
7.5. toimuvad erinevate töörühmade nõupidamised ja ainekoondiste koosolekud;
7.6. toimuvad koolipeod;
7.7. toimuvad klassiõhtud.

8. Õpilasüritused lõpevad üldjuhul hiljemalt kell 21.00. Direktori eriloal võivad õpilasüritused
lõppeda ka pärast kella 21.00, kuid mitte hiljem kui kell 22.30.

III ÕPPETÖÖ

1. Tunniplaan on päevakava osa ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
2. Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele õppetunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina.
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/haridus-ja-sotsiaalteenused/koolid.html
3. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele Stuudiumis vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist.
4. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.
5. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.
6. Pühadejärgseks päevaks ja trimestri esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

IV PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ
1. Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse aeg aktiivseks kehaliseks tegevuseks, koduste
õpiülesannete täitmiseks ja huvitegevuseks.
2. Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 12.00–14.00.
3. Pikapäevarühma päevakava on järgmine:
3.1. tegevused, mängud kell 12.00–13.00
3.2. lõunasöök kell 13.00–13.30
3.4. ringides osalemine, mängud kell 13.30–14.00.

V RINGIDE TÖÖ
1. Aine- ja huvialaringide töö toimub järgmistel aegadel:
1.1. I kooliastme ringid  12.05–15.30
1.2. II kooliastme ringid 13.00–16.15
1.3. III kooliastme ja gümnaasiumiklasside ringid  13.00–18.45
1.4. Aine- ja huvialaringide töö toimub ringide tööajagraafiku alusel. Ringide tööajagraafik
avalikustatakse kooli kodulehel.

VI ÕPIABIRÜHMADE TÖÖ
Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva jooksul.

VII KODUÕPPEL OLEVA ÕPILASE TÖÖ
Koduõppel oleva õpilase töö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.