Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Office 365 Õppematerjalid Moodle Sisene

Tugisüsteemid

1. Sotsiaalpedagoog
Sotsiaalpedagoog toetab õpilasi sotsiaalse toimetuleku probleemide korral: *käitumis- ja suhtlemisraskused; *kiusamine; *koolikohustuse mittetäitmine; *probleemilahendus oskus jms. Sotsiaalpedagoog nõustab, aitab arutleda ja lahendusi leida, analüüsida, planeerida ning olukordi hinnata. Sotsiaalpedagoog loob toimiva võrgustiku õpilase paremaks toimetulekuks koolis ja võimalusel ka väljaspool kooli.

Vajadusel ka lapsevanemate nõustamine samades probleemides.

2. Logopeed
Logopeedi eesmärgiks on toetada neid õpilasi, kellel ei ole piisavalt välja kujunenud häälikulise- ja foneemiaanalüüsi oskused, kelle mõtlemisprotsessid on kaasõpilastest aeglasemad ja kellel esinevad keskendumisraskused ja on puudulik väljendusoskus.

3. Õpiabirühmad
Rakendatakse õpilastele, kellel on õpiraskusi ja kes vajavad õpioskuste ja harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. Õpiabi ei ole ainult õpilase järeleaitamine vaid ka õpioskuste ja psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine) arendamine. See tähendab, et arendatakse erinevaid oskusi: kuulamis-, kirjutamis-, arvutamis- ja mõtlemisoskust.

4. Eripedagoog
Eripedagoog õpetab neid lapsi, kes mingil põhjusel ei suuda koos teistega samas mahus õppematerjali omandada. Eripedagoog õpetab õpilasi, kes õpivad põhihariduse lihtsustatud riikliku õppekava (LÕK) järgi.

5. Pikapäevarühm
Pikapäevarühmas pakutakse algklasside õpilastele abi koduste õppetööde tegemisel.
Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 12.00–14.00 -ni.
Pikapäevarühma päevakava on:
3.1. koduste õpiülesannete täitmine 12.00 – 13.00
3.2. õpilaste täiendav lõunasöögiaeg kell 13.00 – 13.20
3.3. aktiivne kehaline tegevus ja huvitegevus 13.20 – 14.00

6. Tugiisik
Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu, õpetab enda eest hoolitsema, aitab leida harrastusi jms.

7. Väikeklassiõpetaja
Väikeklassiõpetaja abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu, õpetab enda eest hoolitsema, aitab leida harrastusi jms.

8. Psühholoogiline nõustamine
Psühholoogi töö eesmärk on õpilaste edasijõudmise toetamine ning lapsevanemate nõustamine ja abistamine õpilaste koolis edasijõudmise kindlustamisel. Ta vastutab oluliste isikuandmete ja info õige kasutamise eest.

9. Tunnirahuklass
Tunnirahuklassi eesmärgiks on tagada igale õpilasele õigus ja võimalus ainetunnis õppida. Tunnirahuklassi saadetakse õpilane erandjuhul, kui teised õpetaja poolt rakendatavad meetodid ei ole tulemust andnud. Tunnirahuklassi suunatakse õpilane kes õppetunnis rikub hea käitumise tavasid, eirab kooli kodukorda, keeldub kaasa töötamisest, segab kaasõpilaste ja õpetaja tööd, kaotab enesekontrolli.