Facebook Tunniplaan Toidumenüü Stuudium Outlook Siseveeb Õppematerjalid Opiq Moodle Sisene

Põhimäärus

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus
Kinnitatud Räpina ÜG
direktori 21.01.2011
käskkirjaga nr 1.1-2/302

1. Üldsätted
1.1. Räpina Ühisgümnaasiumi (edaspidi RÜG) õpilastest moodustuval õpilaskonnal
on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel
antud õigusaktidega õpilaselu küsimusi.
1.2. Õpilaskonnal on õigus valida Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi
ÕE), kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse
piires, lähtudes oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja
kohustustest.
1.3. ÕE on RÜG 8. – 12. klassi õpilaste esindusorgan.
1.4. ÕE liikmeskonna moodustavad kolmeliikmeline juhtkond ja aktiivsed
vabatahtlikud õpilased.
1.5. ÕE tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja
ühistegevusel.
1.6. ÕE põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd
direktori või direktori poolt määratud koolitöötajaga.
1.7. ÕE põhimääruse eelnõu avalikustatakse kooli veebilehel ning pannakse kooli
stendile välja.
1.8. Põhimäärus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamist võib läbi viia igas
klassis eraldi ning klassi esindaja edastab tulemused ÕE-le.
1.9. ÕE esitab põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

 

2. Eesmärgid
2.1. Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke
õigusi.
2.2. Aktiviseerida õpilaste koolielu tunnivälisel ajal.
2.3. Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning koolielu probleemide
lahendamisele.
2.4. Järgida ja edendada koolitraditsioone.
2.5. Vähendada õpilaste probleeme direktsiooni, hoolekogu ja õpilaskonna vahel ning
kaitsta õpilaste huve.
2.6. Teha koostööd teiste õpilasesindustega.

 

3. Õigused
3.1. Kujundada välja oma arvamus koolielu puudutavates küsimustes ja teavitada
sellest kooli juhtkonda.
3.2. Algatada üritusi ja korraldada neid koostöös kooli juhtkonnaga.
3.3. Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega.
3.4. Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel ning esindada seal kooli
õpilaskonda.
3.5. Saada koolilt rahalist toetust oma eesmärkide saavutamiseks.
3.6. Õpilasesinduse president võib osaleda õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel.
3.7. Viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi.
4. ÕE liige on kohustatud
4.1. Järgima ÕE põhimäärust, kooli põhikirja ja kooli kodukorda.
4.2. Järgima koolis väljakujunenud tavasid ja traditsioone.
4.3. Võtma osa ÕE koosolekutest.
4.4. Täitma endale ÕE-ga võetud kohustusi.
4.5. Kaitsma õpilaste huve koolis ja väljaspool seda.
4.6. Mitte sekkuma vahetult õppeprotsessi.

 

5. Juhtimine
5.1. ÕE kõrgemaks organiks on ÕE koosolek.
5.1.1. Koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda kuus.
5.1.2. Koosolekut juhatab president, tema puudumisel asepresident.
5.1.3. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole ÕE
liikmetest.
5.1.4. Koosoleku otsuseid võetakse vastu avaliku hääletuse teel,
lihthäälteenamuse alusel.
5.1.5. Koosoleku otsused on kooli õpilaskonnale kohustuslikud.
5.2. Juhatus
5.2.1. Juhatus on kolmeliikmeline.
5.2.2. Juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja protokollijast.
5.2.3. Juhatuse valib ÕE demokraatliku hääletamise teel.
5.2.4. Juhatuse liikmed valitakse ÕE liikmete seast.
5.2.5. Juhatus korraldab ÕE igapäevast tööd.
5.2.6. Juhatus esindab ÕE ja õpilaskonda.

 

6. Õpilasesinduse valimise kord
6.1. Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt ühe kuu jooksul
õppeaasta algusest.
6.2. Õpilasesinduse valivad kõik RÜG 8.-12. klassi statsionaarses õppes õppivad õpilased.
Õpilasesinduse maksimaalseks suuruseks on 30 õpilast.
6.3. Iga klass võib esitada huvijuhile kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast vähemalt kaks esindajat klassi hulgast.
6.4. Kuulumine õpilasesindusse on vabatahtlik ning sinna võib kuuluda 8.-12. klassi
õpilane, kes on aktiivne ning peab kinni kooli kodukorrast.
6.5. Hiljemalt kahe nädala jooksul valimiste väljakuulutamise päevast kutsub
huvijuht kokku esimese õpilasesinduse koosoleku. Esimest õpilasesinduse
koosolekut juhatab huvijuht.
6.6. Kui õpilasesinduse kandidaatide arv ületab 30, siis uute liikmete kuulumise õpilasesindusse otsustavad endised õpilasesinduse liikmed kinnise hääletamise teel
6.7. Õpilasesinduse nimekiri kinnitatakse õpilasesinduse esimesel koosolekul.
6.8. Esimesel koosolekul valitakse lihthäälteenamusega vähemalt president,
asepresident ja protokollija.

 

7. Lõpetamine
7.1. ÕE tegevus lõpetatakse, kui see läheb vastuollu käesoleva põhimääruse, kooli
põhimääruse või teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.
7.2. Ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb president või 1/3 ÕE liikmetest.
7.3. Otsuse ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb ÕE koosolek.